Напишіть намThis site is protected by reCAPTCHA and the Google
Privacy Policy and
Terms of Service apply.

22.08.2019

Сімейні цінності української молоді. Інформаційні матеріали

Підготовлено у рамках реалізації науково-дослідної роботи

«Формування готовності молоді до сімейного життя як складова молодіжної роботи»

Функціонування сучасного інституту сім’ї в Україні характеризують такі негативні явища як нестабільність шлюбів, плюралізація форм шлюбних відносин, високий рівень однодітності та добровільної бездітності, знижена виховна та соціалізуюча функція сім’ї. Аморфна система життєвих цінностей у період кінця ХХ на початку ХХІ ст. не давала чіткої відповіді на запити молоді щодо статусу сім’ї у системі життєвих орієнтирів. Як наслідок – сучасне молоде покоління не може орієнтуватися на досвід батьківських сімей, оскільки період нестабільності в суспільних відносинах, що триває з 1990-х років, деформував ці образи.

Разом з тим, переважна частина науковців-соціологів доводять, що лише традиційна сім’я може надійним чином забезпечити відтворення соціально-демографічної структури населення1. Переважно основною формою шлюбних відносин в Україні є офіційно зареєстрований шлюб. Так, частка молодих людей (18–35 р.), які перебували у офіційно зареєстрованому шлюбі становила: у 1996 р. – 61,3%, у 2006 р. – 41,4%, у 2011 р. – 45,0% [102].

Цінність сім’ї, сімейного способу життя та благополуччя дітей були і залишаються домінантними цінностями української молоді2. За даними соціологічного моніторингу Інституту соціології НАН України за 2009–2014 рр. до п’ятірки найважливіших ознак успіху, на думку молодих людей, є: багатство (44,5%), успішна кар’єра (40,8%), гарне здоров’я (36,8%), гарна сім’я (35,8%), наявність престижних речей (гарної машини, будинку, дачі) – 20,8%. У випадку захисту їхніх громадянських прав, респонденти найбільше довіряють своїм членам сім’ї, родичам (44,9%). Результати опитування молодіжної аудиторії, проведеного на замовлення Міністерства молоді та спорту України у 2016-2018 рр. також ілюструють, що передовсім молоді українці прагнуть у своєму житті досягти сімейного щастя3. Відповідно до результатів соціологічного дослідження у 2016 р. основними пріоритетами в житті для більшості молоді є сімейне щастя (71,7%) та кар’єра (48,1%). Народження та виховання дітей залишається пріоритетною цінністю української молоді, більше половини серед опитаних молодих людей хотіли б мати двох дітей (54,8% від усіх опитаних).

За даними дослідження, проведеного ГФК ЮКРЕЙН4 на замовлення Міністерства молоді та спорту України Молоді у 2015 р., 53% опитаних загалом хотіли б мати двох дітей, 14% – трьох дітей, 13% – тільки одну дитину і 2% – чотирьох дітей. Характерно, що всі інші стратегічні життєві цілі та цінності молоді відстають на порядок нижче. Так респонденти визначали до трьох пріоритетів у своєму житті станом на момент опитування: 48% зазначили пріоритети, пов’язані з народженням та вихованням дітей, 44% – пріоритети, пов’язані з роботою (пошуком та/або досягненням певних результатів у ній), 36% – з покращенням матеріального становища й отриманням достатньої кількості грошей.

Зазначимо, що цінності сімейного життя розглядаються як складне, інтегроване утворення, що охоплює стійку позитивну мотивацію на створення сім’ї (шлюбу), актуалізацію знань, соціальних умінь і навичок, необхідних для реалізації функцій сім’ї, розвиток особистісних якостей сім’янина, здатність до емпатійного розуміння партнера та конструктивну поведінку у взаєминах5. До цінностей сімейного життя відноситься також цінність шлюбу як форми організації сім’ї, прагнення народження та виховання дитини/дітей у офіційному шлюбі, довіра та любов, взаємоповага і взаєморозуміння у родині.

Проблематика сімейних цінностей молоді є предметом наукових досліджень і в педагогічній сфері (О. Балагура, Ю. Бескурнікова, О. Гаженко, О. Колісник та ін.). Ціннісні орієнтації молодої людини, зокрема система сімейних цінностей, формуються у дитячому і підлітковому віці. Результати педагогічного дослідження Інституту проблем виховання НАПН України демонструють, що шкільна молодь має специфічні погляди на шлюб, сім’ю, сімейні цінності та майбутні подружні стосунки7. З одного боку, старшокласники декларують сприйняття соціально важливих норм і цінностей стосовно сім’ї та шлюбу, з іншого – спостерігається невідповідність у розумінні ролі шлюбу, дітонародження для функціонування і розвитку кожної особистості та суспільства в цілому. У молоді раннього юнацького віку ще недостатньо розвинена свідомість і потреба в дітях, як і в шлюбі, ще не реалізована повною мірою. Найважливішими цінностями сучасної сім’ї старшокласники визнають взаєморозуміння, довіру, вірність, повагу, любов, злагоду.

Самовиховання в сімейних взаєминах – це одна з найважливіших форм досягнення успіху в навчанні, педагогічній діяльності, сімейних стосунках7. Життя дорослих членів сім’ї накладає свої відбитки на їхню свідомість набагато раніше, ніж вони починають усвідомлювати, що у них вже склалися звички, потреби, смаки, сформовані уявлення і усвідомлення.

У психології проблема ціннісних орієнтацій особистості досліджувалася як західними психологами (М. Вебер, Е. Дюркгейм, А Маслоу, Р. Мертон та ін.), так і українськими (М. Боришевський, П. Ігнатенко, Т. Кириленко, В. Клименко та ін.).

Робота з підготовки молоді до подружнього життя, формування відповідального батьківства, профілактики сімейного неблагополуччя є одним із напрямків державної молодіжної політики Міністерства молоді та спорту України. На думку Міністра І. Жданова, потрібно створити центральний орган виконавчої влади, або визначити одне з міністерств, яке б цілеспрямовано займалося державною сімейною політикою в Україні8. З метою вирішення цього питання, у 2018 році створено комунікативну платформу з представниками церков та релігійних організацій, відповідальних за роботу з молоддю, та напрацьовано спільний план заходів. Також значна увага приділяється розбудові мережі молодіжних центрів у регіонах України, які мають бути багатофункціональними, та одним із основних завдань діяльності яких є формування у молоді сімейних, національних і загальнолюдських цінностей.

Попри явні ознаки кризи інституту сім’ї, що спостерігається як в Україні, так і в європейських країнах, цінність сім’ї та довіра до неї у суспільній свідомості українців досі залишаються стабільно високими. Сім’я, сімейні стосунки зберігаються в якості однієї з найважливіших життєвих цінностей української молоді.

Протягом останніх десятиліть політично та економічно успішними є ті держави, які предметно займаються розвитком молодого покоління, інвестують в молодь як у власне майбутнє.

Матеріали підготувала:

І.С. Бойченко, старший науковий співробітник

відділу досліджень проблем молоді

1 Дані соціологічного моніторингу Інституту соціології НАН України за 2009–2014 рр. Вибіркові сукупності молодих респондентів (18–35 р.) становили: у 2009 р. – 539 осіб, 2012 р. – 548 осіб, 2014 р. – 615 осіб. 101 «Цінності української молоді». – Центр незалежних соціологічних досліджень «Омега». – 2016 р.102 «Ціннісні орієнтації молоді». – Український інститут соціальних досліджень. – 1997 р.

2 Дані соціологічного моніторингу Інституту соціології НАН України за 2009–2014 рр. Вибіркові сукупності молодих респондентів (18–35 р.) становили: у 2009 р. – 539 осіб, 2012 р. – 548 осіб, 2014 р. – 615 осіб

3 «Цінності української молоді». – Центр незалежних соціологічних досліджень «Омега». – 2016 р.

4 «Молодь України-2015». – GFK Ukraine. – 2015 р.

5 Ціннісні орієнтації сучасної української молоді. Щорічна доповідь Президенту України, Верховній Раді України про становище молоді в Україні (за підсумками 2015 року) / Держ. ін-т сімейної та молодіжної політики; [редкол.: Жданов І. О., гол. ред. колег., Ярема О. Й., Бєляєва І. І. та ін.]. – К., 2016. – 200 с.

6 Науково-дослідна робота «Формування сімейних цінностей у дітей шкільного віку в сучасних соціокультурних умовах». Роботою охоплено 10-11 класи експериментальних загальноосвітніх закладів Київської, Житомирської та Дніпропетровської областей. У контексті окресленої тематики дослідження проводилося у 10-х класах (165 учнів) та 11-х класах (153 учня), з метою розкриття ставлення старшокласників до шлюбно-сімейних взаємин, цінностей, традицій, розуміння сутності таких понять як сім’я, шлюб, цінності сімейного життя, усвідомлення своєї соціальної ролі як майбутнього сім’янина

7 Самовиховання як фактор розвитку особистості. Організація самовиховання учнів: http://studfiles.net

8 Ігор Жданов, міністр молоді та спорту України Сімейні цінності та розвиток інституту сім’ї – питання національної безпеки України https://blogs.pravda.com.ua/authors/zhdanov/5c794590b5245/

Файли для завантаження: